Msze ?w. w lipcu i sierpniu: niedziela 7.00; 9.00; 11.00; 13.00; 18.00.      I Mi?dzynarodowe Koncerty Organowe: 6.07.2012; 20.07.2012; 3.08.2012; 17.08.2012     
 Konkatedra

Konkatedra p.w. b?. Jakuba Strzemi? w Lubaczowie

 

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska zosta?a erygowana 25 marca 1992 r., moc? bulli Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II Totus Tuus Poloniae populus i w??czona do Metropolii Przemyskiej obrz?dku ?aci?skiego. Patronk? Diecezji jest ustanowiona przez Papie?a ?wi?ta Bo?a Rodzicielka Maryja Matka Odkupiciela. Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim zosta? Bp Jan ?rutwa, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W sk?ad Diecezji wesz?y tereny, wraz z duchowie?stwem i wiernymi, z b. Diecezji Lubelskiej, oraz ca?a b. Administratura Apostolska w Lubaczowie - ??cznie: 14 dekanatów, w tym 10 z Diecezji Lubelskiej i 4 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie oraz 164 parafie, odpowiednio 124 i 40.  


Stolic? Diecezji zosta? ustanowiony Zamo??. Katedr? zosta?a dawn? Kolegiata, któr? konsekrowa? 18 listopada 1637 r., biskup che?mski Jan Chrzciciel Zamoyski, za? Konkatedr? w Lubaczowie zosta?a nowa ?wi?tynia, po?wi?cona 2 czerwca 1991 r. przez Jana Paw?a  II.

 

Z wielkim wzruszeniem staj? w ten niedzielny czerwcowy wieczór w progach prokatedry w Lubaczowie! Tutaj rozpocz??o si? pisanie jakiego? wielkiego rozdzia?u historii naszych narodów, a tak?e dziejów chrze?cija?stwa, które - zw?aszcza po chrzcie Litwy - w tych narodach zosta?o trwale zakorzenione. Nie mo?na te? zapomina?, ?e na przestrzeni wielu wieków dzieje te by?y naznaczone porozumieniem, przymierzem i uni?, wspó?dzia?aniem i wspó?tworzeniem - przy ca?ej odr?bno?ci tych przecie? zró?nicowanych cz?onków wielkiej Rzeczypospolitej. Tu, na tym miejscu, trzeba w sposób szczególny prosi? Pana dziejów przez po?rednictwo ?wi?tych patronów Polski, Litwy i Rusi, aby to dobro, które ??czy, zawsze okazywa?o si? mocniejsze od wszystkiego, co w ci?gu dziejów, a zw?aszcza w czasach ostatnich, ró?ni?o i dzieli?o - czasem a? do przelewu krwi. I niech na to wszystko - na ca?? nasz? tera?niejszo?? i przysz?o?? - nadal patrz? macierzy?skie oczy Maryi z Jej staro?ytnego obrazu w katedrze lwowskiej, gdzie król Jan Kazimierz po do?wiadczeniach potopu sk?ada? swe historyczne ?luby w 1656 r.

(tekst z przemówienia Jana Paw?a II - 2 czerwca 1991 r. )

 

 

 

Konkatedr? lubaczowsk? ( do 1992 r. prokatedr? ) wybudowano z  inicjatywy bp. Mariana Rechowicza. Budow? nowej prokatedry p.w. b?. Jakuba Strzemi? – monumentalnej ?wi?tyni rozpocz?to 6 czerwca 1981 roku. Projekt nowej ?wi?tyni opracowa? architekt Roman Orlewski.

Pracami kierowa? ks. pra?at Jakub Winiarz wraz z in?. Janem Szpytem i ks. Bronis?awem Gwo?dziem.

Nowy kompleks wzniesiono na planie monumentalnego krzy?a o uko?nie ?ci?tych ramionach z wysoko wyniesion? cz??ci? ?rodkow?, zwie?czon? wynios?ym krzy?em. Zwarta sylwetka i masywne ?ciany ?wiadomie kontrastuj? ze starsz? ?wi?tyni?, utrzyman? w stylach historycznych.

 

Pomimo zespolenia obydwu ko?cio?ów, ostatecznie zdecydowano si? na pozostawienie odr?bno?ci starej i nowej cz??ci - zosta?y one zaopatrzone w samodzielne o?tarze liturgiczne i zacz??y funkcjonowa? jako niezale?ne ?wi?tynie. W nowej cz??ci: prokatedra p.w. b?. Jakuba Strzemi?, natomiast w starej: sanktuarium Matki Boskiej ?askawej i ko?ció? parafialny p.w. ?w. Stanis?awa BM.

Nowo wzniesion? ?wi?tyni? w dniu 2 czerwca w 1991 roku po?wi?ci? papie?  Jan Pawe? II.